ENGEL ART

Fine Art............and a lot of other stuff too.
engelart:

sundress 1984 by Norman Engel

engelart:

sundress 1984 by Norman Engel

Face 2005 by Norman Engel

Face 2005 by Norman Engel

woman of color 2013 by Norman Engel

woman of color 2013 by Norman Engel

The road to Brookville 1993 by Norman Engel

The road to Brookville 1993 by Norman Engel

engelart:

yellow bouquet 2004 by Norman Engel

engelart:

yellow bouquet 2004 by Norman Engel

Veronica seated 2001 by Norman Engel

Veronica seated 2001 by Norman Engel

Seated Nude 2006 by Norman Engel

Seated Nude 2006 by Norman Engel

engelart:

red bikini 2006 by Norman Engel

engelart:

red bikini 2006 by Norman Engel